Startsida
Verksamhet
Historik
Personal
Barnen
Grupper
Bilder
Aktiviteter
Planering
Viktig information
Kontakt

Verksamhet

Magazinet är en ekonomisk förening som består av tre medlemmar:

  • Eva Nilsson, ordförande
  • Stig Throbäck, sekreterare och firmatecknare
  • Marie Nilsson, ledamot och firmatecknare

Föreningens mål är att verka för en kvalitativ och stimulerande barngruppsverksamhet och en miljö som komplement till barnens hemmiljö. Vårt mål är också att tillgodose barnens behov av trygghet och varaktiga relationer.

Förskolan ska uppfylla de krav som socialstyrelsen, länsstyrelsen och andra myndigheter ställer eller kan komma att ställa på verksamheten.

Verksamhetens mål
Med omsorg och lyhördhet vill vi ge varje barn trygghet och glädje till en harmonisk grupp, detta är betydelsefullt för barnens lärande.
Vi vill finnas nära barnen och se alla.
Barn och föräldrar ska känna sig trygga på förskolan med alla pedagoger.
All verksamhet grundar sig på läroplanens olika områden.
Barnen ska får möjlighet att utveckla sitt sociala samspel.
Vi ska ha roligt tillsammans.
Föräldrar ska känna delaktighet i vår verksamhet.
Med dessa mål som grund så kan vi i verksamheten utveckla fler och olika lärandemoment.

Viktigt är också att all personal har tystnadsplikt. Detta gäller även praktikanter.

Vi vill:

  • tillsammans med föräldrarna ge barnen en trygg och harmonisk förskoletid.
  • att barnen ska lära och upptäcka genom leken.
  • göra barnen nyfikna på vår natur, närmiljö och vårt samhälle.

Vi ska:

  • vara uppmärksamma på det enskilda barnets behov, ge barnen en chans att utvecklas i sin egen takt.
  • vara öppna mot varandra, tala tydligt och lyssna aktivt.
  • tillsammans lära oss att ta hänsyn till varandra.